Mycoplasma Genitalium (MG)

Mycoplasma genitalium (MG) is an STI caused by bacteria. Transmission can occur if you have unprotected sex with someone who

COVID-19 Vaccination Guide (ไทย / Thai)

ท่านกำลังคิดที่จะฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อยู่หรือไม่? คู่มือการฉีดวัคซีน Scarlet Alliance COVID-19 สำหรับผู้ให้บริการทางเพศ คู่มือในการรับวัคซีนสำหรับผู้ให้บริการทางเพศนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการทางเพศตัดสินใจรับวัคซีน โดยคู่มือประกอบด้วย เกณฑ์ของผู้มีสิทธิได้รับวัคซีน สถานที่รับวัคซีน การจองวัคซีน เอกสารที่ต้องเตรียม แหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้และน่าเชื่อถือ ในการหาตัวเลือกวัคซีน คำถามที่พบบ่อย แหล่งข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของ (คลิกลิงก์ COVID-19

COVID-19 Vaccination Guide (中文 / Simplified Chinese)

你在考虑接种新冠疫苗吗? 请查看红色联盟性工作者COVID-19疫苗接种指南! 这份针给性工作者的COVID-19疫苗接种指南的推出是为了帮助性工作者在了解了情况的基础上做出是否接种疫苗的决定。它涵盖了:  接种资格 去哪里接种疫苗 如何预约 您可能需要提供的文件 在哪里可以找到疫苗接种选择的可靠资源 常见问题 这是我们COVID-19信息中心专为性工作者准备的部分资源。它包含了关于性工作和COVID-19的其他信息,在大家继续受到大流行的影响之际,为性工作者提供帮助。 类似于其他个人服务和娱乐行业从业者,性工作者也面临着COVID-19传播的职业风险。由于澳大利亚加快了疫苗接种的推出,现在所有12岁及以上的人都有资格接种疫苗。预约接种和选择想要接种的疫苗的最快方式是通过联邦政府的疫苗诊所搜索网站vaccine clinic finder。你不必为了接种疫苗而披露自己是一名性工作者,从事性行业的人也不需要额外的疫苗接种资格证明要求。 说多种语言的人,可以在以下网站上找到多种语言的疫苗信息: 联邦卫生部提供的疫苗接种信息 vaccination information  维多利亚州卫生部有一系列与COVID-19相关的资源COVID-19 related resources 

Shigella

Shigella is a type of intestinal illness. Other intestinal illnesses include giardiasis, salmonellosis, and amoebiasis. Shigella is often asymptomatic and

Phimosis

Phimosis is a condition in which the foreskin of the penis is abnormally tight or the tip of the foreskin

노출 후 예방 (PEP)

PEP is for HIV-negative people who have potentially been exposed to HIV. PEP is a short course of HIV medication, that if taken within 72 hours of exposure to HIV, can significantly reduce the chance of getting HIV.

โควิด-19 (ไวรัสโคโรน่า)

โควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธ์หนึ่งซึ่งสามารถติดต่อได้คล้ายการติดเชื้อไข้หวัด การแพร่เชื้อเกิดจากการสัมผัส สูดดมละอองฝอยที่กระจายจากปากและจมูกเมื่อคุณไอ จาม หรือพูดคุย เชื้อไวรัสสามารถแพร่สู่คนได้จากการสัมผัสพี้นผิววัสดุที่ใช้ร่วมกันเช่น ลูกบิดประตู พื้นโต๊ะทำงานหรือหน้าจอเอทีเอ็มที่คุณสัมผัสด้วยมือแล้วมาโดนตา จมูก หรือปากของคุณ จากข้อมูลที่เราทราบ ณ ตอนนี้ โควิด-19 ไม่สามารถติดต่อได้ทางเลือด ยังไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการสัมผัสอุจจาระ น้ำอสุจิ สารคัดหลั่งในช่องคลอดหรือปัสสาวะ โควิด-19

COVID-19

COVID-19 là một loại virus được truyền theo cách tương tự như cảm lạnh. Nó có thể bị nhiễm nó

코로나19

코로나19는 감기와 비슷한 방식으로 전염됩니다. 감염경로는 호흡기를 통한 비말감염으로 기침이나 콧물 또는 말하는 동안 전염될 수 있습니다. 또한 문 손잡이나

COVID-19(新冠病毒)

新冠病毒(COVID-19)是一种以类似于感冒的方式传播的病毒。当我们咳嗽、打喷嚏或说话时,我们的嘴和鼻子会释放出飞沫,通过接触或吸入这些飞沫其他人便可感染病毒。我们还可以因为手触摸共享的表面,例如门把手、桌面、ATM屏幕),然后再触摸我们的眼睛、鼻子或嘴巴而感染病毒。据我们目前所知,新冠病毒并非通过血液传播。是否有通过粪便、精液、阴道液或尿液传播的风险尚不清楚。 新冠病毒导致的疾病与其他感冒或流感不同。该病毒虽然对一般健康的人来说具有较低的死亡风险,但它已感染了各个年龄段的人,并且有40岁以下无其他病症的人因此病毒而死亡的先例,包括儿童。对于那些有其他健康问题的人,他们的死亡风险要高得多,这些人更容易感染这种疾病。这些健康问题包括心脏病、肺病、糖尿病和免疫力低下的疾病,例如免疫病、艾滋病(HIV)和正在接受化疗的患者。 这种疾病的感染风险不分种族背景,遗传学似乎也没有关系。无论是中国人、意大利人或西班牙人所面临的风险是一样的。这个病毒对大家一视同仁,可以感染所有年龄段的人并在其中传播,而且有些病毒携带者是无症状的。 性工作、降低伤害 & 新冠病毒 如果你能够请假,那就应该请假。但我们意识到,对于某些性工作者而言,这是不现实上的。 如果您有新冠病毒的症状,您应当自行隔离,然后去进行检测。如果您担心可能染上新冠病毒,您可以致电全国新冠病毒24小时热线 1800 020 080来获得相关信息和建议。如果您需要翻译服务,请致电 131 450。 如果您还是会工作,则应考虑怎样筛查客人,您的工作习惯,以及所提供的服务,要增强卫生和清洁措施,以降低新冠病毒的感染风险。 在接受预约时采取以下步骤可以降低风险 筛选客人 询问是否曾经去海外或乘邮轮 询问是否有咳嗽或类似流感的症状 询问是否与感染或怀疑感染了病毒的人有任何接触。 如果可以,不要见有以下任何症状的客人:咳嗽、发烧、头痛、流鼻涕。

코로나19

코로나19는 감기와 비슷한 방식으로 전염됩니다. 감염경로는 호흡기를 통한 비말감염으로 기침이나 콧물 또는 말하는 동안 전염될 수 있습니다. 또한 문 손잡이나

STI & BBV란 무엇입니까?

Anybody who is sexually active is capable of transmitting or catching a sexually transmissible infection (STI) or a blood borne virus (BBV). Safer sex practices can greatly reduce your risk of catching or passing on a STI or BBV.

콘돔

You can apply water-based and/or silicone-based lubricant to yourself before you go into the session with a client. Latex condoms can have a drying effect so it is important to always use lubricant, and if you are new to sex work, apply more than you think you will need.

Sex Work Services & Extras

Sex workers often use the phrase ‘standard service’ to describe the basic or standard set of services the client is

콘돔 파손

지역 성 건강 클리닉에서  PEP에 대해 상담할 수 있으며, 더 많은 정보는 HIV & AIDS 페이지를 참고하십시오. 수용적 질 성교

체내형 콘돔

체내형 콘돔, 때로는 “여성 콘돔” 또는 “페미돔”이라고 불리기도 하며, 일반 콘돔과 마찬가지로 작용하지만, 체내에 착용합니다. 바깥쪽에 있는 큰 고리는 체내형

권장 기간

다음 표에는 STI를 검사하는 빈도에 대한 일반적인 정보가 나와 있습니다. 표를 참고하여 주십시오. 그러나 검사 빈도는 의사나 간호사와 개별적으로 논의해야

Contraception (Birth Control)

Disclaimer: Every individual responds differently to different types of contraception. For some, the side effects of a particular contraception may

Assertiveness

Often sex work involves negotiating multiple expectations, such as the expectations of clients, employers and your own. Before you start

댐은 매우 얇고 종종 맛이 나는 직사각형 모양의 라텍스 시트입니다. 질, 항문, 구강 보호에 사용됩니다. 댐은 늘려서 외음부와 항문 부위를

Neovaginas

A neovagina is a surgically constructed vagina. There are different techniques for creating a neovagina such as penile inversion and

Where to Test

It can be difficult to find a health service which understands the needs of sex workers and is not judgmental

Bacterial Vaginosis (BV)

BV is caused by an imbalance of the bacteria that normally live in the vagina. When the normal acid environment changes within the vagina, it can lead to an overgrowth of bacteria which produces an odour.

클라미디아

Chlamydia is caused by a bacteria called chlamydia trachomatis and can be transmitted to the cervix, uterus, fallopian tubes, urethra, rectum, eyes and less commonly, the throat.

임질

Gonorrhoea has many nicknames; ‘The Clap’, ‘Drip’ or ‘A Dose’ and can be transmitted to the throat, cervix, urethra, anus or eyes. If left untreated, it is similar to chlamydia in that it can cause inflammation and scarring in the reproductive tract and potentially lead to infertility.

Hepatitis A

There are many types of viral hepatitis that are transmitted in different ways. Hepatitis A is an acute (short-term but

Hepatitis B

Hepatitis B is caused by the hepatitis B virus. When the virus enters your body, it attaches to healthy liver

Hepatitis C

Hepatitis C is an infection by the hepatitis C virus that causes inflammation of the liver and liver disease. When

Herpes (Herpes Simplex Virus)

Herpes is a skin infection caused by the herpes simplex virus. There are two types of herpes. Herpes simplex virus -1 is usually found around the mouth and is commonly known as a cold sore. Herpes simplex virus-2 is usually found around the genital or anal areas.

HIV & AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) causes progressive damage to the immune system within the body. The immune system usually helps to

Molluscum Contagiosum (MC)

Molluscum contagiosum is a common skin infection caused by the molluscum contagiosum virus (MCV). It’s transmitted through skin-to-skin contact, both

Non-Specific Urethritis (NSU or NGU)

Urethritis means inflammation of the urethra (the tube that carries urine out of the body). Non-specific urethritis (NSU) is any inflammation of the urethra that is not caused by gonorrhoea or chlamydia.

노출 전 예방요법(PrEP)

PrEP는 HIV 음성인 사람들이 HIV에 노출되었을 때 HIV에 걸릴 위험을 크게 줄이기 위해 항레트로바이러스제를 사용하는 것입니다. PEP와 달리, PrEP는 HIV에

Anal Health

Anal sex includes any sexual activity that involves the anus, such as licking (also known as rimming) or touching the

Prostatitis

Prostate glands are located at the bottom of the bladder and wrapped around the urethra, (which carries urine out of

Pubic Lice (Crabs)

Pubic lice are commonly called crabs. They are parasites that live on the body hair, such as eyelashes, eyebrows and public hair, and suck blood for nourishment.