โควิด-19 (ไวรัสโคโรน่า)

COVID-19 Update: Status of Return to Work and Easing of Restrictions โควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธ์หนึ่งซึ่งสามารถติดต่อได้คล้ายการติดเชื้อไข้หวัด การแพร่เชื้อเกิดจากการสัมผัส สูดดมละอองฝอยที่กระจายจากปากและจมูกเมื่อคุณไอ จาม หรือพูดคุย เชื้อไวรัสสามารถแพร่สู่คนได้จากการสัมผัสพี้นผิววัสดุที่ใช้ร่วมกันเช่น ลูกบิดประตู พื้นโต๊ะทำงานหรือหน้าจอเอทีเอ็มที่คุณสัมผัสด้วยมือแล้วมาโดนตา

COVID-19

COVID-19 là một loại virus được truyền theo cách tương tự như cảm lạnh. Nó có thể bị nhiễm nó

코로나19

COVID-19 Update: Status of Return to Work and Easing of Restrictions 코로나19는 감기와 비슷한 방식으로 전염됩니다. 감염경로는 호흡기를 통한 비말감염으로

COVID-19(新冠病毒)

COVID-19 Update: Status of Return to Work and Easing of Restrictions 新冠病毒(COVID-19)是一种以类似于感冒的方式传播的病毒。当我们咳嗽、打喷嚏或说话时,我们的嘴和鼻子会释放出飞沫,通过接触或吸入这些飞沫其他人便可感染病毒。我们还可以因为手触摸共享的表面,例如门把手、桌面、ATM屏幕),然后再触摸我们的眼睛、鼻子或嘴巴而感染病毒。据我们目前所知,新冠病毒并非通过血液传播。是否有通过粪便、精液、阴道液或尿液传播的风险尚不清楚。 新冠病毒导致的疾病与其他感冒或流感不同。该病毒虽然对一般健康的人来说具有较低的死亡风险,但它已感染了各个年龄段的人,并且有40岁以下无其他病症的人因此病毒而死亡的先例,包括儿童。对于那些有其他健康问题的人,他们的死亡风险要高得多,这些人更容易感染这种疾病。这些健康问题包括心脏病、肺病、糖尿病和免疫力低下的疾病,例如免疫病、艾滋病(HIV)和正在接受化疗的患者。 这种疾病的感染风险不分种族背景,遗传学似乎也没有关系。无论是中国人、意大利人或西班牙人所面临的风险是一样的。这个病毒对大家一视同仁,可以感染所有年龄段的人并在其中传播,而且有些病毒携带者是无症状的。 性工作、降低伤害 & 新冠病毒 如果你能够请假,那就应该请假。但我们意识到,对于某些性工作者而言,这是不现实上的。 如果您有新冠病毒的症状,您应当自行隔离,然后去进行检测。如果您担心可能染上新冠病毒,您可以致电全国新冠病毒24小时热线 1800

COVID-19 (Coronavirus)

COVID-19 Update: Status of Return to Work and Easing of Restrictions View this resource in: 中文 (Simplified Chinese) 한글 (Korean)

Condoms

You can apply water-based and/or silicone-based lubricant to yourself before you go into the session with a client. Latex condoms can have a drying effect so it is important to always use lubricant, and if you are new to sex work, apply more than you think you will need.

What are STIs & BBVs?

Anybody who is sexually active is capable of transmitting or catching a sexually transmissible infection (STI) or a blood borne

Sex Work Services & Extras

Sex workers often use the phrase ‘standard service’ to describe the basic or standard set of services the client is

STIs, BBVs & the Law

Each state and territory of Australia has different laws governing sex work and the sex industry. In most states/territories there is a Sex Work (or ‘Prostitution’) Act, however sections of the Crimes Act and Public Health Act also affect sex workers.

Condom Breakage

You can talk to your local sexual health clinic about PEP, and refer to the HIV & AIDS page for more information. If the condom

Internal Condoms

Internal condoms, sometimes referred to as “female condoms” or Femidoms, work just like a regular condoms, but are worn internally.

Recommended Timeframes

The following table provides general information on how frequently to be tested for STIs. Please use the table as a

Contraception (Birth Control)

Disclaimer: Every individual responds differently to different types of contraception. For some, the side effects of a particular contraception may

Assertiveness

Often sex work involves negotiating multiple expectations, such as the expectations of clients, employers and your own. Before you start

Neovaginas

A neovagina is a surgically constructed vagina. There are different techniques for creating a neovagina such as penile inversion and

Where to Test

It can be difficult to find a health service which understands the needs of sex workers and is not judgmental

Bacterial Vaginosis (BV)

BV is caused by an imbalance of the bacteria that normally live in the vagina. When the normal acid environment changes within the vagina, it can lead to an overgrowth of bacteria which produces an odour.

Chlamydia

Chlamydia is caused by a bacteria called chlamydia trachomatis and can be transmitted to the cervix, uterus, fallopian tubes, urethra, rectum, eyes and less commonly, the throat.

Gonorrhoea

Gonorrhoea has many nicknames; ‘The Clap’, ‘Drip’ or ‘A Dose’ and can be transmitted to the throat, cervix, urethra, anus or eyes. If left untreated, it is similar to chlamydia in that it can cause inflammation and scarring in the reproductive tract and potentially lead to infertility.

Hepatitis A

There are many types of viral hepatitis that are transmitted in different ways. Hepatitis A is an acute (short-term but

Hepatitis B

Hepatitis B is caused by the hepatitis B virus. When the virus enters your body, it attaches to healthy liver

Hepatitis C

Hepatitis C is an infection by the hepatitis C virus that causes inflammation of the liver and liver disease. When

Herpes (Herpes Simplex Virus)

Herpes is a skin infection caused by the herpes simplex virus. There are two types of herpes. Herpes simplex virus -1 is usually found around the mouth and is commonly known as a cold sore. Herpes simplex virus-2 is usually found around the genital or anal areas.

HIV & AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) causes progressive damage to the immune system within the body. The immune system usually helps to

Non-Specific Urethritis (NSU or NGU)

Urethritis means inflammation of the urethra (the tube that carries urine out of the body). Non-specific urethritis (NSU) is any inflammation of the urethra that is not caused by gonorrhoea or chlamydia.

Anal Health

Anal sex includes any sexual activity that involves the anus, such as licking (also known as rimming) or touching the

Prostatitis

Prostate glands are located at the bottom of the bladder and wrapped around the urethra, (which carries urine out of

Pubic Lice (Crabs)

Pubic lice are commonly called crabs. They are parasites that live on the body hair, such as eyelashes, eyebrows and public hair, and suck blood for nourishment.

Pelvic Inflammatory Disease (PID)

Pelvic inflammatory disease (PID) is usually the result of infection with a bacterial STI, most often chlamydia and/or gonorrhoea. The

Tinea (Jock Itch)

Tinea is a common fungal skin condition. It can affect warm, moist areas, such as skin folds e.g. between toes, groin and under breasts.

Scabies

Scabies is caused by a tiny mite that lives underneath the skin. The female mite is only just visible to the naked eye, about the size of a pin head.

Syphilis

Syphilis is caused by bacteria and is contagious in the early stages of transmission. Without treatment, it can cause irreversible damage to the brain, nerves and body tissues.

Thrush (Candidiasis)

Thrush is a fungal condition caused by an overgrowth of the yeast candida albicans, which lives naturally all over the body, including the mouth, vagina and anus.

Trichomoniasis

Trichomoniasis (trich for short) is a protozoan infection that causes inflammation of genitals.

Douching

Douching is a method of gently flushing the vagina or anus with water or solutions. Regular douching is not recommended,

Working on Your Period

Menstrual Sponges Menstrual sponges come in sterile packs and are manufactured, so there is less chance of vaginal irritation or